Döviz Kurları


Arama


Çevirim İçi Üyeler
Sitemizde şuanda 13 tane çevirim içi ziyaretçi var.


SATIŞ VAADİ ŞERHİ

 
Satış vaadi, ilerideki yapılacak satış akdinin taahhüdü niteliğinde olan bir ön akittir. Satış vaadi sözleşmeleri noterlerce düzenleme şeklinde tanzim edilir. Dışarıda hazırlanarak imzaları noterce tasdik edilmiş satış vaadi sözleşmeleri geçersizdir. Taraflardan birinin istem halinde tapu kütüğünün şerhler sütununa şerh edilmesi mümkündür. Şerh tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez. Ancak şerhin sicilden terkini için malikin talebi gerekir.

İştirak halinde mülkiyette hissedarlar hisselerini iştirak hali bozulmadan satışını vaat edebilirler.
Hacizli ve ipotekli taşınmaz malların satışının vaadinde sakınca yoktur.
Taşınmaz mala yasalarla getirilen yasak veya kısıtlamaların olması halinde satış vaadine konu edilmesi mümkün değildir.
Bir Taşınmaz malın henüz bölünmemiş parçasının satışı vaat edilen parçanın sınırlarının ve miktarının belirlenmiş olması halinde satışı vaat olunabilir. Bunun geçerliliği imar mevzuatı açısından sakınca olmamasına bağlıdır.
Yabancıların taşınmaz mal edinemedikleri yerlerde karşılıklılık esasına göre satış vaadi sözleşmesinin şerhi mümkün değildir.
Satış vaadinin vaadi mümkün olup, (vaat lehdarının taşınmaz malın mülkiyetini adına tescil ettirmediği müddetçe) ancak, tapu siciline şerhi mümkün değildir.
Satış vaadi sözleşmesi ile alacaklı duruma gelen kimse bu hakkını satış vaadi sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa ve devir edilebileceği belirlenmişse, devredebilir. Böyle bir devrin tapu siciline şerhi noterde düzenlenen devre ilişkin sözleşmeye dayanarak yapılabilir, bu sözleşmenin tadili kapsamındadır. Dolayısıyla eski şerh terkin edilerek yeni şerh tesis edilir. Ancak; MK 1019. maddesi hükmü gereğince taşınmaz mal malikine  bilgi verilmesi gerekir.
Bir taşınmaz malın birden fazla satış vaadine konu edilmesi ve tapu siciline şerhi mümkündür.
 
İstenen Belgeler
1. Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı 
2. İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge (vekaletname vs.)
3. Noterce düzenlenmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
4. Taşınmaz mal bina ise deprem sigortası
İşlemin Mali Yönü
1. Binde 5.94 oranında harç tahsili gerekir.
2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.
 
Terkini: .
Satış vaadinin tapu siciline şerhinden itibaren 5 yıl sonunda taşınmaz mal malikinin talebi ile ve her zaman içinde satış vaadi lehdarının talebi ile terkin edilir. Terkininde maktu terkin harcı alınır.  
 

 

EMLAK - VERGİ KONULARI

GAYRİMENKUL SATIŞINDA GELİR VERGİSİ 

 

DEVAMLI OLARAK GAYRİMENKUL ALIM SATIMI 

 

SATIŞ BEDELİ , BELEDİYE RAYİÇ BEDELİNİN ALTINDA İSE NASIL İŞLEM YAPILIR?

 

KİRA GELİRİ REHBERİEMLAK SEKTÖRÜ

GAYRİMENKUL ALIM- SATIMINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

 

YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞI TAPUDA AYRINTILAR

VEKALETNAMELER NASIL OLMALI

VEKİL TAYİN ETME TAPU SÖZLÜK

TAPU - KADASTRO İŞLEMLERİNDE KULLANILAN TERİMLER YENİLİKLER


Duyurularİstanbul


 
 
ANA SAYFA | İLETİŞİM | SATIŞ | MİRAS İŞLEMLERİ | KAT İRTİFAKI | KAT MÜLKİYETİ | İPOTEK | İNTİFA HAKKI | BAĞIŞ (HİBE) | TRAMPA | SATIŞ VAADİ ŞERHİ | TAPU DANIŞMANLIĞI  | SÜKNA (OTURMA) HAKKI | ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA | KİRA ŞERHİ | AİLE KONUTU ŞERHİ | CİNS DEĞİŞİKLİĞİ | İFRAZ - TEVHİT  | VEFA - ŞUFA - İŞTİRA | DİĞER İŞLEMLER | KADASTRO İŞLEMLERİ | ALIM SATIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER | 

Copyright © 2015 Tapu İşlemleri.
Bu site Web Site Dünyası tarafından hazırlanmıştır.
4778 sn.